Immortal Lan Zai He

Vladimir Belyaev
July 01, 1998
Diameter: 38.2 mm
Weight: 19.8 g
Obverse: Lan Xian Zai He [top bottom right left]
Lan celestial Zai He - one of eight immortals
Xian - [dao's] celestial

More fairy - Han Xiang Zi and Zhang Kuo Lao.


Chinese Coinage Web Site