Holed Silver

Stephen Tai
Feb.05, 1998

No inscription, Blossom Silver of Kueichow, 51x51mm, 140g (4 taels).

Fong Tien Fu -'Fong Tien Prefecture', Drum Shape silver in Fong Tien, 60x52mm, 375g (10 taels).

Wan Chuang Li Ji, Huei Hao Wen Yin, Guan Jiu Gong Gu Li Kang - 'Wan Chuang Li Bank, Remittance Bank Fine Silver, Checked by Official Bureau's Assayer Mr.Li', 57x33 mm, 186g (5 taels).

A Legendary Currency in Late Ching Dynasty - A Study on Yunnan Pai-Fang-Ding