Chopmarked Silver Ingots

Stephen Tai
Apr.26, 1998
Inscription: Tong Sheng Fu (Silver Shop)
Chopmark: San Sui, Nien
Dimension: 60(L) x 52(W) mm x 25(H)
Weight: 360 g
Inscription: Jiang Jin County (Szechuan)
Chopmark: Ji
Dimension: 58(L) x 51(W) mm x 30(H)
Weight: 358 g
Inscription: Gu Prefecture (Kueichow); Swan Sheng Heng (Silver Shop)
Chopmark: ?
Dimension: 63(L) x 52(W) mm x 34(H)
Weight: 376 g

Silver Sycee