Jiangsi 50-tael Square silver

  1. - Wan Zai County
    - 6th month, 34th year of Guang Hsu
  2. - Jiangsi Official Monetary Bureau. 50 Taels

Choice from Zhang's Sycee Collections