A 50-Tael Yuanbao
Wei Zhou of Chili Province

Stephen Tai
July, 25, 1998
Inscriptions:
left - Wei Zhou Wei Zhou [Wei District]; De Rui Long De Rui Long [Name of silver smith]

right - Xuan Tong Nian Hsuang Tong Year (Zhang Long Xiu Zhang Long Xiu) Yue Month

side - Gong [Publicly Assayed, Assayer’s chop]; [6611, Conventional Chinese commercial numerals]; [Symbol of Jiao, i.e. Dime or 10 cents]

Dimensions: 105(L) x 64(W) x 74(H) mm
Weight: 1860 g (50 taels)


Sycee Review