Gold dollar with Yuan Shih Kai

please click to enlarge please click to enlarge
Obverse: Zhong Hua Min Guo San Nan - 3rd year of the Republic of China (1913), general Yuan Shih Kai

Reverse: Denomination 1 dollar
additional inscription


Stephen Tai (Apr.15, 1999):
    It is a fantasy Yuan Shih Kai dollar by a goldware shop named "Yu Tai Hua" in Chang Sha (Hunan Province), made after 1914 .

    The additional inscriptions are:

    Chang Sha
    Yu Tai Hua
    Ju Chi (Sufficiently Pure).

Chinese Coinage Web Site