Hsien Feng Yuan Pao 1000 Cash BOW coin


Click to enlarge images
Obverse: Hsien Feng Yuan Pao (Xian Feng Yuan Bao)
Reverse: Board of Works Manchu mint mark, 1000 Cash
Diameter: 70.4 mm
Weight: >100 g

Once more Xian Feng Yuan Bao 1000 Cash coin
Home page