Type Zhen Tong's dots Tong's head Reverse
1.1
1
triangular opened
plain
yi qian (2032)
guan (2061)
1.2 triangular closed
plain
fu at top (as 2075) an creschent below
ji (2043)
yi qian and dot (2034)
gong (2048) below
zhi feng (2077)
1.3 2
triangular opened
zhong (2065 but with qing removed)
zhi (2073)
gong (2048)
1.4 triangular closed
gong (2048)
zhi (2073)
ju (2063)
1.5 rombical closed
dot at top (2026)
2.1
1
triangular opened
hu jiu (2047)
gong (2067)
xin (2053)
2.2 2
closed

2.3 2
rectangular
jing
ji (2069)
ju (2063)